Menu Toggle

Deelnamevoorwaarden

Artikel 1 | Organisatie

 1. De ‘Richard Hoogland Prijs 2023’ (hierna: Prijs) is een Prijs van Stichting Steunfonds Richard Hoogland Stichting (hierna: Richard Hoogland Fonds). Het Richard Hoogland Fonds wordt bij de organisatie van de Prijs ondersteund door AchtVijf Commerciële Dienstverlening. Het Richard Hoogland Fonds en AchtVijf Commerciële Dienstverlening vormen samen de organisatie van de Prijs (hierna: de Organisatie).

Artikel 2 | Deelnemers

 1. Een Team bestaat uit een vertegenwoordiger van een organisatie (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel);
 2. Een Team mag verschillende oplossingen insturen voor deelname aan de Prijs.

Artikel 3 | Inzending

 1. Alle inzendingen verlopen via het inschrijfformulier op de website van het Richard Hoogland Fonds (www.richardhooglandfonds.nl). Op een andere manier inschrijven voor de Prijs is niet mogelijk;
 2. Een Team kan tussen 27-03-2020 9:00 uur en 31-05-2020 23.59 uur inschrijven voor deelname aan de Prijs. Inschrijving na deze periode is niet mogelijk;
 3. De inzending voor de Prijs bestaat uit de (contact)gegevens van het Team en een projectplan;
  1. In het projectplan wordt omschreven welke activiteiten het Team gaat ondernemen, wie deze activiteiten wanneer gaat uitvoeren en welke resultaten beoogd worden;
  2. Daarnaast bevat het projectplan een beschrijving van de inkomsten en uitgaven die worden verwacht (begroting) bij het uitvoeren van de activiteiten en welk deel van de inkomsten bij het Richard Hoogland Fonds wordt aangevraagd (budget).
 4. Inzendingen kunnen enkel in de Nederlandse taal worden ingezonden;
 5. De activiteiten zoals beschreven in Artikel 3 lid 3 mogen op het moment van inzending nog niet zijn gestart en moeten na de start binnen maximaal 24 maanden zijn uitgevoerd en afgerond;
 6. De activiteiten zoals beschreven in Artikel 3 lid 3 moeten plaatsvinden in de gemeente Utrecht of een aangrenzende gemeente.

Artikel 4 | Opzet & Beoordeling

 1. De samenstelling van de jury bestaat uit vertegenwoordigers van het bestuur van het Richard Hoogland Fonds;
 2. De beoordeling van alle inzendingen vindt plaats op basis van de volgende criteria:
  1. Probleemstelling: mate waarin het Team helder beschrijft wat de probleemstelling is en hoe deze aansluit bij de vraagstelling;
  2. Haalbaarheid: mate waarin de beschreven activiteiten als haalbaar worden gezien;
  3. Duurzaam: mate waarin de beschreven activiteiten voor langere tijd en/of in grotere opzet herhaald kunnen worden;
  4. Financiën: mate waarin de financiën realistisch zijn;
  5. Verhouding: mate waarin het bereik en het budget in verhouding zijn;
  6. Vernieuwing: mate waarin de aanpak vernieuwend is.
 3. Bij tien (10) of minder inzendingen worden alle inzendingen beoordeeld en volgt de uitslag uiterlijk 19 juni 2023;
 4. Bij meer dan tien (10) inzendingen wordt de Prijs gesplitst in een Voorronde en een Finale;
  1. Tijdens de Voorronde worden alle inzendingen beoordeeld en maakt de jury uiterlijk 19 juni 2023 bekend welke vijf (5) oplossingen als beste zijn beoordeeld;
  2. Tijdens de Finale, die eind juni 2023 wordt gehouden, presenteren de Teams hun oplossing aan een jury en krijgt de jury de gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop van de presentaties maakt de jury bekend bij welke oplossingen het aangevraagde budget wordt toegekend (hierna: Winnaars).
   1. Afwezigheid bij de Finale leidt tot uitsluiting van het Team.
 5. De Organisatie houdt zich het recht voor inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden uit Artikel 2 en Artikel 3 uit te sluiten van beoordeling.

Artikel 5 | Prijs

 1. De door de jury aangewezen Winnaars van de Prijs ontvangen uit het beschikbare budget van €25.000 het aangevraagde bedrag met een maximum van €25.000 (inclusief btw), gebaseerd op de plaats in de rangschikking naar aanleiding van de beoordeling (hierna: het Prijzengeld);
 2. Slechts een (1) van de door het Team ingestuurde oplossingen kan Prijzengeld ontvangen;
 3. Het Prijzengeld is uitsluitend bedoeld voor de uitvoering van de activiteiten zoals beschreven in de inzending;
 4. De Winnaars dienen tussen verslag uit te brengen, in een door het Richard Hoogland Fonds vastgesteld format, van de wijze waarop het Prijzengeld is besteed;
 5. Winnaars verbinden zich tot het verlenen van hun medewerking aan een persmoment naar aanleiding van de Prijs.

Artikel 6 | Privacy & Geheimhouding

 1. De jury en de Organisatie zullen strikte geheimhouding en uiterste zorg betrachten bij de behandeling van de inzendingen;
 2. De jury en de Organisatie zijn niet aansprakelijk voor misbruik, diefstal alsmede het op enige andere wijze teniet of verloren gaan van inzendingen;
 3. Iedere deelnemer gaat ermee akkoord dat op welke wijze dan ook afbeeldingen, (beeld)merken, foto’s, beeld- en/of geluidsfragmenten en overige items van de deelname aan de Prijs worden opgenomen, verspreid, verveelvoudigd en/of openbaargemaakt op de website en op promotiemateriaal van het Richard Hoogland Fonds;
 4. Na afloop van de Prijs worden gegevens van de Teams als volgt bewaard:
  1. De Teamgegevens worden vierentwintig (24) maanden bewaard met als doel om Teams te informeren over nieuwe of andere financieringsmogelijkheden van het Richard Hoogland Fonds;
  2. Het Projectplan wordt binnen achttien (18) maanden verwijderd;
  3. Op verzoek kunnen alle gegevens uit de inzending direct worden verwijderd. De Teams kunnen dit te kennen geven via prijs@richardhooglandfonds.nl. De Organisatie zal binnen tien (10) werkdagen reageren op het verzoek.

Artikel 7 | Slotbepaling

 1. Het achterhouden van gegevens en/of het vermelden van onjuiste gegevens, wat leidt tot een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot de deelname de Prijs heeft uitsluiting of terugvordering van het Prijzengeld tot gevolg;
 2. Wijzigingen in de Deelnamevoorwaarden die gedurende de Prijs plaatsvinden, zullen digitaal met de deelnemende Teams worden gecommuniceerd;
 3. In gevallen die niet voorzien zijn in de deze Deelnamevoorwaarden beslist de Organisatie.

Deze Deelnamevoorwaarden zijn het laatst geüpdatet op: 1-3-2023


Richard Hoogland Prijs | Deelnemen | Deelnamevoorwaarden | Veelgestelde vragen | Contact