Menu Toggle

ANBI

Het Steunfonds Richard Hoogland Stichting heeft de ANBI-status. Het is een vermogensfonds dat niet actief geld of goederen werft. De opbrengsten uit het vermogen worden vrijwel geheel besteed aan de eigen doelstelling.

Statutaire naam
Stichting Steunfonds Richard Hoogland Stichting. De stichting treedt naar buiten als het Richard Hoogland Fonds. Het is een stichting op protestants-christelijke grondslag.

RSIN
8041.85.372

Postadres
Abstederdijk 32 BC
3582 BM Utrecht

Doelstelling
Doelstelling van het Richard Hoogland Fonds is het ondersteunen, met name in financiële zin, direct dan wel indirect, van instellingen met eenzelfde grondslag als de stichting, in het bijzonder van die instellingen die bij de oprichting van het Richard Hoogland Fonds zijn beoogd. Daarnaast kunnen ook door andere instellingen verzoeken worden ingediend tot financiële ondersteuning van activiteiten, liggende op het raakvlak van diaconaat, pastoraat en gezondheidszorg, uiteraard voor zover deze niet of onvoldoende door de reguliere zorg worden bekostigd. De stichting verleent alleen subsidie aan instellingen die rechtspersoonlijkheid hebben (verenigingen, stichtingen en onderdelen van kerkgenootschappen), niet aan particulieren. Het kan wel voorkomen dat er op individueel niveau hulp wordt geboden, echter alleen wanneer dit door een dergelijke instelling is aangevraagd. Het doel en de feitelijke werkzaamheden van het Richard Hoogland Fonds dienen een algemeen belang. Het werkgebied is de regio Utrecht.

Beleid en bestuur
Het beleid richt zich vanwege de doelstelling en de ANBI-status op het algemeen belang en wel in de sfeer van de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, reactivering en zorg aan chronisch zieken. Het Richard Hoogland Fonds is een vermogensfonds en financiert de giften uit de opbrengsten van het vermogen. Incidenteel kan het Richard Hoogland Fonds aan fondsenwerving doen. Met name staat de Stichting open voor legaten en schenkingen.

Bestuur
Het bestuur van Het Richard Hoogland Fonds bestaat uit:

De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd; gemaakte onkosten worden vergoed.

Verslaglegging

Activiteitenoverzicht

Door het Richard Hoogland Fonds werden onder andere de volgende projecten en instellingen financieel ondersteund:

In 2023:

In 2022:

In 2021:

In 2020:

In 2019:

In 2018:

In 2017:

In 2016:

In 2015:

In 2014:

In 2013:

In 2012: