Menu Toggle

Wedstrijdvoorwaarden

Artikel 1 | Wedstrijdorganisatie

 1. De ‘Richard Hoogland Prijs 2018’ (hierna: Wedstrijd) is een wedstrijd van Stichting Steunfonds Richard Hoogland Stichting (hierna: Richard Hoogland Fonds). Het Richard Hoogland Fonds wordt bij de organisatie van de Wedstrijd ondersteund door /LZ. Het Richard Hoogland Fonds en /LZ vormen samen de organisatie van de wedstrijd (hierna: de Wedstrijdorganisatie);

Artikel 2 | Deelnemers

 1. Deelnemers zijn organisaties, individuele personen of groepen individuen die (samen) een team hebben opgezet (hierna: Team);
 2. Het Team wijst een (1) vertegenwoordiger aan die namens het Team de contactpersoon is voor de Wedstrijdorganisatie gedurende de Wedstrijd;
 3. Uitgesloten van deelname zijn individuen die voorafgaand aan of gedurende de deelname handelingsonbekwaam zijn of worden;
 4. Uitgesloten van deelname zijn individuen werkzaam bij organisaties onderdeel van de Wedstrijdorganisatie.

Artikel 3 | Inschrijving

 1. Alle inschrijvingen en verdere correspondentie verlopen op digitale wijze. Op een andere manier inschrijven voor de Wedstrijd is niet mogelijk;
 2. Een Team kan tussen 01-10-2018 9:00 uur en 24-11-2018 23.59 uur inschrijven voor deelname aan de Wedstrijd. Inschrijving na deze periode is niet mogelijk;
 3. Een Team mag verschillende oplossingen insturen voor deelname aan de Wedstrijd;
 4. Deelname aan de Wedstrijd kent geen inschrijf- of deelnamekosten;
 5. De inschrijving voor de Wedstrijd bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Teamgegevens
   • Naam van de vertegenwoordiger;
   • Contactgegevens van de vertegenwoordiger;
   • Namen van de overige teamleden;
  •  Projectplan met daarin ten minste de volgende onderdelen;
   • Probleemstelling: beschrijving welk probleem wordt opgelost, waarom en voor wie dit een probleem is, en hoe dit probleem is gerelateerd aan het thema ‘eenzaamheid onder ouderen in Utrecht’;
   • Activiteiten: beschrijving welke activiteiten de deelnemer gaat ondernemen, wie deze activiteiten wanneer gaat uitvoeren en welke resultaten beoogd worden;
   • Financiën: beschrijving van de inkomsten en uitgaven die worden verwacht (begroting) bij het uitvoeren van de activiteiten en welk deel van de inkomsten bij het Richard Hoogland Fonds wordt aangevraagd (budget);
   • Vernieuwend: beschrijving hoe de activiteiten creatief en/of vernieuwend zijn;
   • Impact: beschrijving hoe de impact van de activiteiten wordt gemeten en gecommuniceerd.
 1. Inzendingen kunnen enkel in de Nederlandse taal worden ingezonden;
 2. De activiteiten zoals beschreven in Artikel 3 lid b mogen op het moment van inzending nog niet zijn gestart;
 3. De activiteiten zoals beschreven in Artikel 3 lid b moeten binnen maximaal 24 maanden zijn uitgevoerd en afgerond;
 4. De activiteiten zoals beschreven in Artikel 3 lid b moeten plaatsvinden in de regio Utrecht.

Artikel 4 | Wedstrijdopzet

 1. Bij tien (10) of minder inzendingen worden alle inzendingen beoordeeld en volgt de uitslag uiterlijk 21 december 2018;
 2. Bij meer dan tien (10) inzendingen wordt de wedstrijd gesplitst in een Voorronde en een Finale.
  1. Tijdens de Voorronde worden alle inzendingen beoordeeld en maakt de jury uiterlijk 21 december 2018 bekend welke vijf (5) oplossingen als beste zijn beoordeeld
  2. Tijdens de Finale, die eind januari 2019 wordt gehouden, presenteren de Teams hun oplossing aan een jury en krijgt de jury de gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop van de presentaties maakt de jury bekend bij welke oplossingen het aangevraagde budget wordt toegekend (hierna: Winnaars).

Artikel 5 | Beoordeling & Prijs

 1. De Wedstrijdorganisatie houdt zich het recht voor inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden uit Artikel 2 en Artikel 3 uit te sluiten van beoordeling;
 2. De samenstelling van de jury valt onder de verantwoordelijkheid van de Wedstrijdorganisatie en zal bestaan uit een oneven aantal van drie (3) of meer personen;
 3. De Wedstrijdorganisatie maakt via de website van het Richard Hoogland Fonds en in een e-mail richting alle Teams de uitslag bekend;
 4. De door de jury aangewezen Winnaars van de Wedstrijd ontvangen uit het beschikbare budget van €25.000 het aangevraagde bedrag met een maximum van €25.000 (inclusief btw), gebaseerd op de plaats in de rangschikking naar aanleiding van de beoordeling (hierna: het Prijzengeld).
 5. Slechts een (1) van de door het Team ingestuurde oplossingen kan Prijzengeld ontvangen;
 6. Het Prijzengeld is uitsluitend bedoeld voor de uitvoering van de activiteiten zoals beschreven in de inzending;
 7. Het Prijzengeld wordt in ten minste twee (2) en ten hoogste vier (4) termijnen overgemaakt. Tussen elke termijn zit minimaal twee (2) maanden. Enkel in overleg met de Wedstrijdorganisatie kan van deze termijnen worden afgeweken;
 8. De Winnaars dienen tussen elke termijn verslag uit te brengen, in een door het Richard Hoogland Fonds vastgesteld format, van de wijze waarop het Prijzengeld is besteed.
 9. Winnaars verbinden zich tot het verlenen van hun medewerking aan een persmoment naar aanleiding van de Wedstrijd.

Artikel 6 | Privacy & Geheimhouding

 1. De jury en de Wedstrijdorganisatie zullen strikte geheimhouding en uiterste zorg betrachten bij de behandeling van de inzendingen.
 2. De jury en de Wedstrijdorganisatie zijn niet aansprakelijk voor misbruik, diefstal alsmede het op enige andere wijze teniet of verloren gaan van inzendingen.
 3. Iedere deelnemer gaat ermee akkoord dat op welke wijze dan ook afbeeldingen, (beeld)merken, foto’s, beeld- en/of geluidsfragmenten en overige items van de deelname aan de Wedstrijd worden opgenomen, verspreid, verveelvoudigd en/of openbaargemaakt op de websites en op promotiemateriaal van organisaties genoemd in Artikel 1.
 4. Na afloop van de Wedstrijd worden gegevens van de Teams als volgt bewaard:
  • De Teamgegevens worden vierentwintig (24) maanden bewaard met als doel om Teams te informeren over nieuwe of andere financieringsmogelijkheden van het Richard Hoogland Fonds.
  • Het Projectplan wordt binnen achttien (18) maanden verwijderd.
  • Op verzoek kunnen alle gegevens uit de inzending direct worden verwijderd. De Teams kunnen dit te kennen geven via wedstrijd@richardhooglandfonds.nl. De Wedstrijdorganisatie zal binnen tien (10) werkdagen reageren op het verzoek.

Artikel 7 | Slotbepaling

 1. Het achterhouden van gegevens en/of het vermelden van onjuiste gegevens, wat leidt tot een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot de deelname de Wedstrijd heeft uitsluiting of terugvordering van het Prijzengeld tot gevolg.
 2. Wijzigingen in de wedstrijdvoorwaarden die gedurende de wedstrijd plaatsvinden, zullen digitaal met de deelnemende Teams worden gecommuniceerd.
 3. In gevallen die niet voorzien zijn in de deze wedstrijdvoorwaarden beslist de Wedstrijdorganisatie.

Deze wedstrijdvoorwaarden zijn het laatst geüpdatet op: 26-10-2018


Wedstrijd | Deelnemen | Wedstrijdvoorwaarden | Veelgestelde Vragen | Contact: wedstrijd@richardhooglandfonds.nl